วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

นวัตกรรมการศึกษา

มารู้จักนวัตกรรมการศึกษา
โดย ศน.สุภาพ กุประดิษฐ์
กลุ่มงานสื่อ ฯ
หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 เพื่อมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และมี
หลักสูตรสถานศึกษาแล้ว คำว่า นวัตกรรมการศึกษา ก็เริ่มทำให้ผู้บริหารโรงเรียนครูผู้สอน ตลอดทั้ง
ผู้สอนสนใจทางด้านวงการศึกษาเอ่ยปากมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา
จนปัจจุบันนี้ผู้ที่จะเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนก็มีการตั้งคำถามกันมากกว่า ครูมี
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ อะไรใหม่ ๆ บ้าง
ในการจัดทำผลงานทางวิชาการด้วยแล้ว นวัตกรรม ก็กลายเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของการ
พิจารณาทางด้านผลงานทางวิชาการเป็นไปอย่างเข้มงวด เวลาผ่านไปจนถึง ณ วันนี้ ในวงการศึกษา
ใคร ๆ ก็พูดถึงและถามถึง นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา
แต่แล้วก็ยังไม่มีใครจำแนกออกมาอย่างชัดเจนว่า คำว่า “นวัตกรรมทางการศึกษา” นั้นคือ
อะไร ต้องมีการจัดระดับของนวัตกรรมการศึกษาหรือไม่ว่านวัตกรรมแต่ละเรื่องนั้นอยู่ระดับไหน เกรด
อะไร
เมื่อแรกที่มีการบัญญัติศัพท์วิชาการศึกษานั้น คณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความหมายสิ่งที่ทำใหม่ว่า นวกรรม lnnovation และต่อมาภายหลัง
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์การศึกษา ซึ่งแต่งตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความหมายของ
นวกรรม เสียใหม่เป็น นวัตกรรม lnnovation ซึ่งใช้กันมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้
แม้คำว่านวัตกรรมจะแปลมาจากความหมายเดิมในภาษาอังกฤษว่า lnnovation ก็ตามที แต่
ในทางปฏิบัติแล้วก็มีผู้ให้นิยามและความหมายคำว่า นวัตกรรม แตกต่างกัน
นวัตกรรม : นิยามและความหมาย
นวัตกรรมการศึกษา (Educational lnnovation) คือ แนวคิด ระบบ กระบวนการ วิธีการ กฎ
ระเบียบ ทฤษฎี แนวปฏิบัติ แลสิ่งประดิษฐที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นวัตกรรมการศึกษาจึงเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางการศึกษารูปแบบใหม่ ๆ ของโรงเรียนซึ่งไม่
เหมือนใคร และยังไม่มีใครทำมาก่อน หรืออาจเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้
สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามความต้องการของโรงเรียน
- ท้องถิ่น และชุมชน
อะไรคือนวัตกรรมการศึกษา ?
ขออธิบายได้ดังนี้ คือ
สิ่งที่เป็นนวัตกรรม คือ สื่อการเรียนรู้ของผู้สอน
ลักษณะที่เป็นนวัตกรรม
1. สื่อสิ่งพิมพ์
- มีแผนการจัดการเรียนรู้แนวใหม่
- เขียนเรียนเรียงหนังสือเรียนใหม่
- เขียนเรียนเรียงคู่มือการจัดการเรียนใหม่
- จัดทำสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ใหม่ ๆ ฯลฯ
2. สื่อเทคโนโลยี
- ศึกษาค้นคว้า จัดทำ
- จัดทำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบใหม่ ๆ
3. สื่ออื่น ๆ
- แหล่งการเรียนรู้ สื่อบุคคล สื่อภาพชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
นวั

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550